Деңгей 3 страница

В) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды

Г) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 10 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

Д)Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым
жасалады

Е) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

Ж) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімінің көшірмесін алған

кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге

құқылы

$ Қандай санаттағы істер ерекше іс жүргізудегі істерге жатпайды:

А) жұмыска қайта орналастыру туралы істер

Б) алимент өндіріп алу туралы істер

В) азаматты хабар ошарсыз кетті деп тану туралы

Г) азаматты қайтыс болды деп тану туралы

Д) азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы

$ Сот бұйрығы шығарылады:

А) егер әкеліктің белгіленуіне қатысы жоқ, кәмелетке толмаған балалар үшін
алименттерді ендіріп алу туралы талап мәлімденген болса

Б)егер талап нотариатта куәландырылған мәмілеге негізделсе

В) егер әкелікті тану және алимент өндіріп алу туралы талап берілсе

Г) егер талап куәлардың айгактарына негізделсе

Д) егер тұлғаны жұмысқа кайта орналастыру туралы арыз берілсе

$ Апелляциялық тәртіппен қайта қаралатын сот актілері:

А) Бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне енбеген сот шешімдері

Б) Қазакстан Республикасының АІЖК-де көзделген жағдайларда, бірінші сатыдағы сот ұйғарымдары (қаулылары)

В) Жоғарғы соттардың қаулылары

Г) Сот бұйрыктары

Д)Прокурордың қаулылары

$Кассациялық наразылық келтіру құқығы тиесілі:

А) Облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар

Б) Істі қарауға қатысқан прокурорға

В) Іске қатысушы тұлғаларға

Г) Тараптарға

Д) Мемлекеттік билік органдарына
Е) Кез келген прокурорға

Іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізушілік міндеті:

А) өздеріне берілген барлық іс жүргізу құқықтарын адал пайдалануБ)талап арыздың көшірмелерін сотқа тапсыру

В) дәлелдемелерді зерттеуге қатысу

Г) соттың шешіміне шағымдану

Д) сот жарыссөздеріне қатысу

Кәмелетке толмағандардың істері женіндегі мамандандырылған
ауданаралық соттардың соттауына жататын азаматтык істер:

А) Бала асырап алу туралы істер

Б) Ата-ана кұкықтарынан айыру туралы істер

В) Тасымалдау шартынан шығатын тасымалдаушылардың талап арыздары бойынша істер

Г) Кәсіпкерлік кызмет процесінде пайда болатын істер

Д)Азаматтық құқыктык сипаттағы Казақстан Республикасының мемлекеттік
билік органдары мен Қазакстан Республикасының субъектілерінің мемлекеттікбилік органдары арасындагы істер

Е) Азаматтық, тұрғын үй, экологиялык жәнс т.б. құқықтық катынастан шығатын көптеген даулар

Ж)Қазакстан Республикасындағы жылжымайтын мүлікке кұқығыменбайланыстыістер

Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:

А) Сот талап коюдан бас тарту туралы жаңа шешім шығарғанда

Б) Іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйгарым шығарган жағдайда

В) Сот қосымша шешім шығарса

Г) Егер сот берілген соманың, берілуге тиісті мүліктің мөлшерін көрсетпесе

Д) Егер сот шешімді дереу орындауға жіберсе

Е) Шешімді орындауды кейінге қалдырғанда немесе бөліп орындағанда

Дереу орындауға жататын шешімдер:

А) Алимент алып беру туралы

Б) Қызметкеріне жалақы, бірак үш айдан аспайтын уакытқа алып берутуралы

В) Жерді алып кою туралы

Г) Жұмыстан шығару туралы

Д) Қызметкерге жалақы, алты айдын ішінде алып беру туралы

Е)Ереулі заңды деп тану туралы

Ж) Некені бұзу туралы

Сырттай шешімге шағым жасау:А) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнін көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге кұқылы

Б) Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін
негіздейді

В) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

Г) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым жасалады

Д) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен карау туралы ұйғарым шығармайды

Кассациялық шағымдану құқығы келесі тұлғаларға тиесілі:

А) Іске қатысуға тартылмаған, бірақ сот кұкықтары мен міндеттері жөнінде шешім, қаулы шығарған тұлғаларға

Б) Іске қатысушы тұлғаларға

В) Приставка

Г) Кез келген тұлғаға

Д)Аудармашыға

Е)Сарапшыға

Ж)Маманға

Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау
туралы арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі:

А) Сот үкімі, шешімі, ұйғарымы, каулысы заңды күшіне енген немесе мемлекеттік немесе өзге де орган қайта қаралатын шешім, ұйғарым немесе каулы негізге алынған үкімге, шешімге, ұйғарымға немесе қаулыға өз мазмұны бойынша қайшы келетін қаулы шығарған күннен бастап есептеледі

Б) Қылмыстық іс жөніндегі үкім заңды күшіне енген күннен бастап

В) Сот шешімі, үкімі, немесе соттың каулысы шығарылғанға дейін

Г) Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің шешімі күшіне енгенге дейін

Д)Тарап Қазакстан Республикасы Карулы Күштерінің кұрамында болуын тоқтатқанға дейін, ол мемлекеттік міндетті орындауды аяктағанға дейін, кызметтік іссапардан оралғанға дейін

Апелляциялық қараудың нысанасы:

А) сот істе бар және косымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән-жайы анықталуын тексереді

Б) істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заңы нормаларының сақталуын тексереді

В) апелляциялық сатыда тек талап қоюшы өз талабынан бас тарта алады

Г) қадағалаусоттың үйғарымының негізділігін тексереді

Д)апелляциялык қаулының зандылығын тексереді
Е) қадалау қаулысының негізділігін тексереді

Ж) апелляциялық соттың ұйғарымының заңдылығын тексереді

Қазакстан Республикасының соттары шетелдік тұлғалар қатысатын істерді қарайтын жағдайлар:

А) Ар-ожданды, абыройды және іскерлік беделді қорғау туралы іс бойынша талап қоюшының Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болғанда

Б) Талап қою Қазақстан Республикасы аумағында орын алған негізсіз баюдан туындағанда

В) Моральдық зиянды өтеу туралы іс бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Г) Авторлық құқықты қорғау туралы іс бойынша талап қоюшының Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болғанда

Д)Жаңадан анықталған мән-жайлар Қазақстан аумағында болғанда
Е) Іс үшін мән-жай болып табылатын дәлелдемелер Қазақстан
Республикасының аумағында орналасқанда

Сот жарыссөздеріне қатысушылар:

А) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар

Б) талап қоюшы мен жауапкер

В) сот приставы

Г) сарапшылар

Д)мамандар

Е)сот отырысының хатшысы
Ж)куәлар

Прокурордың қандай міндеті жоқ:

А) Іс бойынша сот шығындарын өтеуге

Б) Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге

В) Іс бойынша қорытынды беру

Г) Іс материалдарымен танысуға

Д)Құқықтарын әділ қолдану
Е) Дәлелдемелерді зерттеуге қатысуға

Ж) Сот отырысына келу

Азаматтық іс бойынша дәлелдеме емес:

А) Іске қатысы жоқ фактілер

Б) Заңсыз жол берілген заңды фактілер

В) Куәнің түсініктемесі

Г) Сарапшының қорытындысы

Д) Жауапкердің түсініктемесі

Талап арыздың мазмұны:

А) Арызға қоса тіркелетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс

Б) Арыз берілетін соттың атауы

В) Талап арызда талап қоюшымен жауапкердің қолы болуы тиіс емес

Г) Талап арызға прокурор мен сарапшының қорытындысы тіркелуге міндетті

Д) Талап арызда әрекетке қабілетсіз адамның мүдделері үшін арызы тапсырылады және ол қол қоя алады

Е) Жауапкер мен үшінші тұлғаның талап арызда қолы болуы керек

Ж) Талап арыз ауызша беріледі

Қандай істер бойынша сот жауапкерге іздеу салынады:

А) Алимент өндіріп алу туралы істер бойынша

Б) Әкеліктікті анықтау туралы істер

В) Мүлікті иесіз деп тану туралы

Г) Мүліктік заңсыз деп тану туралы

Д)Азаматты хабар -ошарсыз кетті деп тану туралы істер бойынша
Е) Мемлекеттік мүддені орындамауын байланысты

Ж) Мемлекеттік және коммерциялық ұйымына келтірген шығынды өтеу туралы

Кассациялық сатыда істі қарау мерзімі:

А) Түскен күннен бастап бір ай ішінде үш судья қарауга тиіс

Б) АІЖК нің 383-14 бапта көзделген тәртіппен

В) 15 күн ішінде

Г) 3 күн ішінде

Д) 7 күн ішінде

Жойылған іс бойынша сот қаулысын дәлме-дәл қалпына келтіру үшін
жиналған материалдар жеткіліксіз болған жағдайда сот:

А) ұйғарымымен іс жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауды тоқтатады және іске қатысушы адамдарға жалпы тәртіппен талап қою құқығын түсіндіреді

Б) арызды қарауды тоқтатады

В) жоғары тұрған сотқа түсініктемелерін ұсынады

Г) істің мәні бойынша ұйғарым шығарады

Д) іс қозғаудан бас тартады

Е) егер ол іс қозғалған болса, оны дәлелді ұйғарыммен қараусыз қалдырады

Қазақстан Республикасы соттары айрықша құзыреті бойынша шетелдік тұлғалар қатысқанда қарайтын істер:

А) Тасымал шартынан туындайтын тасымалдаушыға талап қою жөніндегі істер

Б) Егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болса, қазақстандық азаматтардың шетелдік азаматтарымен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некесін бұзу туралы істер

В) Моральдық зиянды өтеу туралы іс бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Г) Іс үшін мән-жай болып табылатын дәлелдемелер Қазақстан Республикасының аумағында орналасқанда

Д) Жаңадан анықталған мән-жайлар Қазақстан аумағында болғанда

Е) Мұралық даулар бойынша талап қоюшы Қазакстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Азаматтық іс жүргізу құқығының реттеу пәні:

А) Сот пен іске қатысушылар арасындағы қатынас

Б) Судья мен прокурор арасындағы қатынас

В)Жауапкер мен іске қатысушы тұлға арасындағы қатынас
Г) Іске қатысушы тұлғалар арасындағы қатынастар

Д) Үшінші тұлға мен жауапкер арасындағы қатынастар

Процессуалдық тең қатысу:

А) іске бірнеше талап қоюшының қатысуы

Б) іске екі немесе бірнеше талапкерлердің немесе жауапкерлердің қатысуы

В) бұл даудың пәніне дербес талап мәлімдейтін үшінші жақтың іске қатысуы

Г) егер талапкер жауапкерді басқа тұлғамен ауыстыруға келіспесе, онда бұл тұлғаны сот екінші жауапкер ретінде іске тарта алады

Д) жауапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

Сот шешімінің заңды күшін сипаттайтын белгілер:

А) Преюдициалдық

Б) Орындаушылығы

В) Декларативтігі

Г)Әділеттілігі

Д) Объективтілігі
Е) Ерекшелігі

Ж) Императивтілігі

Талап арызды қайтару:

A) Іс осы соттың соттауына жатпаса

Б) Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, солнысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса

В) Арызға оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойса

Г) Мемлекеттік баж төленсе

Д) Арызды әрекет қабілеттігі бар адам берсе

Е) Егерде жауапкердің адвокатты болмаған жағдайда

Ж) Іс осы соттың соттауына жатса

Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты:

А) Істің уақытылы және дұрыс шешуінің қамтамасыз ету

Б) Істің дұрыс шешуін қамтамасыз ету

В) Шешімді орындауды кейінге қалдыру немесе оның мерзімін ұзарту туралы сұрақты шешу

Г) Сот актілерін уақытылы орындау

Д)Сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін көрсету

Қарсылық беріледі:

А) Сот мәжілісінің хатшысына, маманға

Б) Судьяға, экспертке, сот мәжілісінің хатшысына, маманға

В) Сот өкіліне

Г) Прокуратураға

Д)Мемлекеттік басқару органдарына

Е)Акимат өкіліне

Сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралуға жатпайтын сот актілері:

А) Заңды күшіне енген сялық қаулылар

Б) Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының қадағалау тәртібімен шығарылған қаулылары, айрықша жағдайлар болмағанда

В) Апелляциялық сатыдағы соттардың істің одан әрі жылжуына кедергі кел

от бұйрықтары

Г)Заңды күшіне енген апелляцитіретін ұйғарымдары

Д) Заңды күшіне енген кассациялық қаулылар

Е)Бірінші сатыдағы соттардың істің одан әрі жылжуына кедергі келтіретін
ұйғарымдары

Ж)Заңды күшіне енген бірінші сатыдағы сот шешімдері

Азаматтың жеке заңы анықталады:

А) Өзі азаматы болып табылатын мемлекеттік құқығымен

Б) Азаматта шет мемлекеттің азаматтығымен қатарҚазақстан Республикасының азаматтығы да болса, оның жеке заңы Қазақстан Республикасының заңы болып есептеледі

В) Уақытша тіркелген мемлекеттің заңымен

Г) Қазақстан Республикасының азаматышетмемлекеттетұрғылықты тұратын болса, солмемлекеттің

Д)Қос азаматтық болса, сол екі мемлекеттің де заңымен

Е)Жұмыс істейтін ұйым орналасқан мемлекеттің заңымен

Ж)Шет мемлекеттің заңымен

Азаматтық іс жүргізуде сотқа келуденқасақана жалтарған жағдайда
сотқа мәжбүрлеп әкелу:

А) мәжбүрлеу шарасы

Б) еріксіз келтіру

В) сот шығындарының түрі

Г) қылмыстык жауаптылық

Д)талапты қамтамасыз ету шарасы
Е) сот отырысызалынан шығару

Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды қайтарады, егер:

А) Мәлім етілген талапты растайын кұжаттар табыс етілмесе

Б) Табыс етілген құжаттар негізінде шешу мүмкін емес құқықтуралыдаулардың болуы

В) Сол тараптардың арасындағы дау бойынша, сол нысана туралы және сол негіздер бойыншаталапқоюшының талапқоюдан бас тартуынабайланыстыіс бойынша сот ісін жургізуді тоқтату туралыұйғарым болса

Г) шешімді алғаны үшін баж салығы төленбесе

Д)Арыз азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жәнешешугежатпаса
Е) Мәлім етілген талаптарды растайын коса тіркелетін кұжаттардың тізбесі берілмесе

Істерді қандай сатысындағысоттақарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:

А) қадағалау сатысындағы

Б) кассациялық немесе қадағалау сатысындағы

В) бірінші және қадағалау сатысындағы

Г) апелляциялық немесе кассациялық сатысындағы

Д)тек қана апелляциялық сатысындағы

Кассациялық шағымдар, наразылықтар беру тәртібі мен мерзімдері:

А) Кассациялық шағым немесе наразылық бірінші немесе апелляциялық сатыдағы соттың шешімі, қаулысы, ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап алты ай ішінде берілуі мүмкін

Б) Прокурордың кассациялық наразылығы, шағымы азаматтық іспен бірге кассациялық сатыдағы сотқа жіберіледі

В) Шағым, наразылық сот шығарған шешімнің көшірмелері тапсырылған күннен бастап он күн ішінде берілуі мүмкін

Г) Шағымдар, наразылықтар шешім, қаулы шығарған сот арқылы беріледі

Д) Шағым, наразылық сот шығарған шешім шығарылған күннен бастап он бес күн ішінде берілуі мүмкін

Азаматтық іс қозғау сатысында судья ұйғарым шығару ретінде келесі
шешімдердің біреуін қабылдайды:

А) талап арызды (арыз, шағым) қабылдау және өз қарауына алу

Б) талап арызды қабылдаудан бас тарту

В) істі сотта қарауға дайындау

Г) арыз жөнінде сырттай шешім шығару

Д) дәлелдемелерді зерттеу тәртібін анықтау туралы
Е) талап арыз бойынша шешім шығару

Ж) азаматтық істі сотта қарауға тағайындау туралы

Істі дайындау кезінде судьяның алдына қойылған міндеттері:

А) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы
тұлғалар құрамын анықтау міндеттері тұрады

Б) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау міндеттері тұрады

В) қажетті дәлелдемелерді жинау

Г) тараптардан сұрау, куәлардан жауап алу

Д) тараптардың қатысуымен істі қарауды қамтамасыз ету

Е) сотта іс қарау сот отырысында жүргізіледі

Ж) сараптама актісін жерінде қарау

Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталу негіздері:

А) Азаматтық іс жүргізу нормасы

Б) Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік

В) Сотта істің аяқталуы

Г) 1с жүргізу міндеттері мен кұкықтары

Д) Сотта істі қозғалуы

Е) Талап қоюшымен мемлекеттік бажды төлеу

Заңды күшіне енген сот актілеріне қадағалау тәртібінде шағым, наразылық беру құқығына ие тұлғалар:

А) Іске қатысушы тұлғалар

Б) Тараптар

В) Облыс прокуроры

Г) Маман

Д) Іске қатысқан прокурор

Е)Медиатор

Ж) Аудармашы

Сот ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы істің соттылығы:

А) Ұйғарым шығарған сотқа беріледі

Б) Даудың мәні бойыншашешімне іс бойыншаіс жүргізуді қысқарту туралыұйғарым шығарған сотқа беріледі

В) Талап қоюшының тандауы бойынша сотқа

Г) Кез келген сотқа

Д)Қазакстан Республикасының Жоғарғы Сотына

Е)Қазақстан Республикасының аралық соттарына

Ж)Облыстық сотқа

Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың, ұйымның азаматтық іс жүргізуге әрекет қабілеттілігі және іс жүргізу қабілеттілігі белгіленеді:

А) Жеке заңыбойынша

Б) Шетелдік ұйымның іс жүргізу құқығына қабілеттілігі ұйым соған сәйкес құрылған шет мемлекеттің заңы бойынша белгіленеді

В) Екі жакты келісімдермен

Г) Халыкаралық келісіммен

Д)Ратификацияланған халықаралык шартпен

Е)Арнайы заңыбойынша

Қандай жағдайда мемлекеттік баж қайтарылады:

А) төленген мемлекеттік баж күші бар заңдарда талап етілген мөлшерге қарағанда үлкен мөлшерде енгізілгенде

Б) арыз қайтарылған жағдайда

В) талап қоюшы талапарыздан бас тартқанда

Г) тараптар бітімгершілік келісім жасағанда

Д)азаматтық істі қарау кейінге қалдырылғанда

Талапарыздықайтару:

А) Осы немесебасқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптарарасында, солнысана туралыжәнесолнегіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса

Б) Іс осы соттың соттауына жатпаса

В) Арызғаоғанқол қоюға өкілеттігі бар адамқол қойса

Г) Егерде жауапкердің адвокатты болмаған жағдайда

Д)Арызды әрекет қабілеттігі бар адамберсе

Арызды қозғалыссыз қалдыру туралы ұйғарым шығарылады, егер:

А) талап арызда талап қоюшының мекен-жайы көрсетілмесе

Б) талап арызға жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың санына қарай талапарыздың көшірмесі қоса тіркелмесе

Г) талап арыз заңға сәйкес жасалса

Д) іс осы соттың қарауына жатпаса

E) іс бойынша заңды күшіне енген шешім болса

Сот шақыруының мазмұны:

А) Соттың атауы мен мекенжайы

Б) Адресат кім ретінде хабарланып немесе шақырылып отырғандығын көрсету

В) Шақыру қағазын жіберуге сот міндетті емес

Г) парламенттің мекен жайы

Д)Сот приставының телефоны жазылады

Е)Сарапшының қортындысын табыс етеді

Ж) Прокуратураның мекен жайы

Куәдан жауап алу тәртібі:

А) Судья куәға кез келген сәтінде сұрақ қоюға құқылы

Б) Әрбір куәдан жауап жеке-жеке алынады

В) Куәдан үшінші тұлға ғана жауап алады

Г) Куәнің жауаптарын сот хатамасына тіркелмейді

Д) Айғақтар қайшылықтарын айқындау үшін куәлар арасында беттестіру жүргізілмейді

Қазақстан Республикасының соттары ерекше іс жүргізу ісін қарайтын жағдайлар:

А) Жаңсақтығын анықтау туралы арыз берілген азаматтық хал актілерін жазуды Қазақстан Республикасының азаматтық хал актілерін жазуоргандары жасағанда

Б) Шағым жасалып отырған нотариаттық іс-әрекеттерді (оларды жасаудан бас тартуды) Қазақстан Республикасының нотариусы немесе басқа органы жасағанда

В) Жаңадан анықталған мән-жайлар Қазақстан аумағында болғанда

Г) Қазақстан Республикасының аумағында жауапкер-азаматтың тұрғылықты жері болса

Д) Қазакстан Республикасының аумағында жауапкер-ұйым орналасқан болса

Е) Қазакстан Республикасының аумағында шетелдік тұлғаның басқару органы, филиалы немесе өкілдігі болғанда

Ж) Иесіз деп танутуралыарызберілген зат Қазақстан Республикасы азаматына тиесілі болғанда

Апелляциялық сатыдағы сот қабылдайтын актілер:

А) Шешім

Б) Ұйғарым

В) Түсіндіру

Г) Нұсқау

Д) Бұйрық

Е) Өкім

Сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралуға жататын сот актілері:

А) Жергілікті соттардың занды күшіне енген сот актілері

Б) Апелляциялық соттың қаулысы

В) Жергілікті соттардың заңды күшіне енбеген сот актілері

Г) Кассациялық соттың қаулысы

Д) Сот бұйрығы

Е)Істің әрі қарай ілгерілеу мүмкіндігіне бөгет болмайтын ұйғарым

Ж) Кассациялык тәртіппен шағым берілмеген сот актілері


3152731578120405.html
3152782053760700.html
    PR.RU™